گالیوم فلزی است که در دمایی نزدیک به دمای اتاق به حالت مایع در می‌آید. همچنین با اضافه کردن ترکیبات دیگر به آن می‌توان اشکال جالبی تولید کرد. این آزمایش علمی جالب را در این ویدیو ببینید.

گالیوم فلزی است که در دمایی نزدیک به دمای اتاق به حالت مایع در می‌آید. همچنین با اضافه کردن ترکیبات دیگر به آن می‌توان اشکال جالبی تولید کرد. این آزمایش علمی جالب را در این ویدیو ببینید.