با تازه‌های تکنولوژی جهان در این ویدیو آشنا شوید. از عینک هوشمند تا مانیتوری که می‌توانید با حرکات دستتان آن را کنترل کنید.

با تازه‌های تکنولوژی جهان در این ویدیو آشنا شوید. از عینک هوشمند تا مانیتوری که می‌توانید با حرکات دستتان آن را کنترل کنید.