نقاشی سه بعدی، هنری فریبنده است. در این سبک از نقاشی هنرمند با استفاده از تکنیک‌هایی ساده و ایجاد سایه روشن چشمان ببینیده را فریب می‌دهد به شکلی تصویر نقاشی شده برجسته به نظر می‌آید.

نقاشی سه بعدی، هنری فریبنده است. در این سبک از نقاشی هنرمند با استفاده از تکنیک‌هایی ساده و ایجاد سایه روشن چشمان ببینیده را فریب می‌دهد به شکلی تصویر نقاشی شده برجسته به نظر می‌آید. ببینید چگونه